COVID-19

POKYNY PRO SZARVAS CAMPU & COVID-19 (10. ČERVNA2022)

Informace týkající se COVID-19 se neustále mění a vyvíjejí a kvůli tomu následující pokyny se mohou v případě potřeby změněny v době od zveřejnění do konce zasedání v létě 2022.

Každé léto jsme hrdí na to, že vytváříme kouzelné vzpomínky pro naši komunitu Szarvas Campu. Víme, že nadcházející léto bude se vypadat jinak než ve předpandemických časech, ale protože Židé byli vždy hrdí na svou schopnost přizpůsobit se vyvíjejícím se realitám, tak věříme, že pokračování židovského nočního tábora je nutností více než kdykoliv předtím. Úspěch tábora však více než kdykoliv jindy závisí na tom, zda se každý z nás zaváže dodržovat pokyny stanovené odborníky a vedením tábora.

Při vypracování pokynů COVID-19 jsme vycházeli z osvědčených postupů zveřejněných CDC, ECDC a Americkou asociací táborů (ACA), jakož i z poznatků z jiných táborů, škol a programů pro mládež, které fungovaly v posledních dvou letech. Dozvěděli jsme se, jak je důležitá vícevrstvá strategie zmírňování následků, která táborům umožnila zabránit jakémukoliv sekundárnímu šíření viru COVID- 19 prostřednictvím testování a vytvoření trvalejšího prostředí (s minimem lidí přicházejících do tábora nebo z něj odcházejících). Tyto pokyny mají rodinám a zaměstnancům Szarvas Campu poskytnout informace o tom, jak upravujeme naše zásady a postupy, abychom snížili riziko nákazy virem COVID-19 během táborových turnusů. S tím, jak se mění a vyvíjejí informace, mění se i tyto pokyny, aby odrážely současnou realitu.

Uvědomujeme si, že bez ohledu na úroveň připravenosti nemůžeme zaručit, že se COVID-19 na Szarvas Campu neobjeví, ale jsme přesvědčeni o naší schopnosti vést tábor bezpečně. Ve skutečnosti fungujeme tak, jako by se virus do tábora dostal. Věříme, že jsme schopni postarat o táborníky a zaměstnance, pokud se nakazí virem COVID-19, a že můžeme je izolovat a zastavit šíření viru, pokud se do tábora dostane. 

Tyto pokyny se týkají způsobu, jakým plánujeme bezpečně provozovat v létě, což sdělíme i s vámi. Tento dokument zahrnuje širokou škálu témat, včetně 

Jak již bylo níže uvedeno, tyto pokyny se mohou změnit. V případě změny máte právo odstoupit. To znamená, že pokud jste se již přihlásil a platil za některý z našich turnusů a my tyto pokyny změníme a proto vy nebo váš táborník už nesplní nebo není schopen dodržovat naše nařízení, máte právo na vrácení určité částky. V případě účasti na táboře je však třeba vždy dodržovat všechna nařízení.

Žádáme všechny rodiče a zákonné zástupce, aby si tyto pokyny společně s táborníky prostudovali. Důrazně doporučujeme přečíst si naše pokyny COVID-19 v jejím plném znění.   


ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY 

Při plánování léta 2022 se chceme podělit o naši filozofii a přístup k bezpečnému otevírání. Máme dva hlavní cíle, na kterých pracujeme současně: 

  1. Udělejte vše pro zdraví, bezpečnosti a ochrany našich táborníků, zaměstnanců a komunity. 
  2. Zajištění podstatného zážitku ze Szarvas Campu

Níže uvedené základní předpoklady jsou základem, na kterém byly stanoveny naše pokyny COVID-19. Vzhledem k tomu, že se situace týkající se pandemie a souvisejících pokynů nadále vyvíjí, vyhrazujeme si právo odpovídajícím způsobem upravit tyto předpoklady a součásti našich pokynů.

  1. Můžeme fungovat bezpečně. Poučili jsme se z několika zdrojů (tábory a akce, které fungovaly v letech 2020 a 2021, CDC, ECDC a ACA), což nám dává jistotu v naši schopnost aplikovat komplexní strategii vícevrstvých nefarmakologických intervencí, abychom mohli bezpečně provozovat tábor v témto létě. Pokud se kdykoliv organizátoři včetně pedagogického personálu, zdravotnického personálu a dalších členů týmu domnívají, že již nemůžeme bezpečně fungovat, nebudeme váhat podle toho jednat.
  2. Je potřeba celá vesnice. Každé léto se spoléháme na partnerství s našimi táborovými rodinami, ale letos bude toto partnerství důležitější než kdykoliv předtím. Bezpečnost všech táborníků závisí na tom, zda-li naše rodiny přísně dodržují tyto pokyny, včetně požadavků před táborem a po táboře a takových specifických nařízení před táborem jako testování COVID-19, každodenního sledování příznaků a teploty a hlášení jakýchkoliv obav o fyzické a duševní zdraví.
  3. Předpokládáme, že je to to nejlepší, co můžeme udělat. Tato pandemie vytvořila mnohočetné narativy ve většině vrstev společnosti. Chápeme, že s ohledem na poslední dva roky důvěra vůči formálním institucím poklesla, a chápeme také, že mnozí v našich komunitách investovali značný čas a energii, aby se informovali a zajistili bezpečnost svou i svých rodin. Akceptujeme rozdílné názory a vítáme diskusi, nicméně tyto pokyny je třeba vždy dodržovat, i když s nimi nesouhlasíte. Doufáme, že v příštích letech se podaří některá nebo všechna nařízení související s pandemií zmírnit, ale pro letošní rok jsme se snažili konzultovat náš modus operandi se špičkovými odborníky v našich komunitách i mimo ně. Dodržovat je po celou dobu je základem pro účast nebo práci na táboře. V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nám prosím zašlete email na info@szarvas.camp.
  4. Očkování COVID-19 je pro naše táborníky a zaměstnance povinné. Na základě konzultací s odbornými lékaři očekáváme (a vyzýváme), že všichni naši táborníci a zaměstnanci budou před zahájením letního tábora plně očkováni.
  5. COVID-19 zůstane během léta problémem veřejného zdraví. Úzce spolupracujeme s maďarskými národními zdravotnickými orgány a vycházíme ze předpokladu, že COVID-19 bude i během léta přítomen v komunitách po celém světě, stejně jako bude COVID-19 přítomen v naší táborové komunitě.
  6. Testování bude přiměřeně dostupné, aby umožnilo včasnou detekci viru u našich táborníků a zaměstnanců. Věříme, že testování (rychlý antigen i PCR) a testovací materiál budou snadno dostupné. Pro táborníky a personál na táboře bude vyžadováno testování v den příjezdu. Na základě interního testovacího protokolu Szarvas Campu bude probíhat další častý screening (testování).


KULTURA SOULADU 

Jsme připraveni snížit riziko výskytu COVID-19 a jsme připraveni reagovat v případě, že virus se dostane do naši komunitu. S adaptací mezinárodních zdravotních pokynů a doporučení jsme schopni snížít riziko vstupu vira COVID-19 do tábora i jeho rozšíření. V rámci těchto pokynů se s vámi podělíme, jak ty poklady ovlivňují naše plány a protokoly pro léto 2022. Požadujeme, že naši zaměstnanci a táborníci budou dodržovat zásady tábora Szarvas. Jejich nedodržení může mít za následkem vyloučení z tábora.


VÍCE VRSTEV ZLEPŠUJE ÚSPĚCH

Vycházíme z předpokladu, že každé jednotlivé preventivní opatření má své silné a slabé stránky, nicméně navrstvením více preventivních opatření bude mít virus radikálně méně cest, jak se dostat do tábora a se rozšířit. Naše aktivity na táboře a všechny aspekty tábora vytvoříme tak, abychom mohli dodržovat následující preventivní opatření:


OČEKÁVANÉ NÍZKORIZIKOVÉ CHOVÁNÍ PŘED TÁBOREM

Všichni táborníci a zaměstnanci se zavazují dodržovat následující zásady chování, a to od 10 dnů před příjezdem do tábora. Během tohoto období mají táborníci, zaměstnanci a členové jejich domácnosti: 


COVID-19 TESTY 

Všichni táborníci a zaměstnanci musí v den příjezdu absolvovat PCR a antigenní test COVID-19 a poté je často zopakovat podle interního testovácího protokolu Szarvas Campu. Všechna vyšetření budou provedena naším přiděleným lékařským týmem (a pod jeho dohledem) a jsou zahrnuta v účastnickém poplatku.

Testování v den příjezdu

Schopnost zjistit, zda je virus v táboře přítomen, je důležitým prvkem pro udržení našeho stabilního prostředí bez výskytu viru COVID-19. Plánujeme, že po příjezdu na místo provedeme vstupní rychlotest a vstupní test PCR pro celou táborovou komunitu. Výsledky PCR testů budou k dispozici 24 hodin po příjezdu a výsledky rychlotestů budou k dispozici do 15 minut. Informujte prosím své dítě, aby při příjezdu očekávalo tyto dva testy. Vstup do tábora bude povolen pouze těm účastníkům a zaměstnancům, kteří předloží negativní výsledky testů - BEZ VÝJIMEK.


SLEDOVÁNÍ TEPLOTY A PŘÍZNAKŮ 

Během desetidenního období před příjezdem na tábor by si všichni táborníci a zaměstnanci měli sami sledovat příznaky spojené s COVID-19 a denně si kontrolovat teplotu. Všichni táborníci a zaměstnanci budou muset být minimálně 72 hodin před příjezdem zcela bez příznaků - bez užívání jakýchkoli léků.


POŽADAVEK NA OČKOVÁNÍ

V létě 2022 nemůžeme přijmout přihlášku neočkovaných táborníků nebo táborníků, jejichž očkovací protokol neodpovídá našim výše popsaným standardům.


NEFARMACEUTICKÉ ZÁSAHY PŘI ČISTÍCÍCH A DEZINÁRACÍCH PROCEDURÁCH A ZVÝŠENÉ HYGIENĚ

Pravidelně dezinfikujeme kliky dveří, madla a další místa, které se často dotýkáte. Veřejné koupelny a společné prostory (např. jídelna) čištíme a dezinfikujeme několikrát denně podle doporučení a pokynů ECDC a WHO. Do každého prostoru a plochy, kterou na táboře používáme, umistíme dezinfekční prostředek. Na Szarvas Campu se používá pouze takové dezinfekční prostředky, které jsou účinné proti COVID-19. 

Všichni členové táborové komunity Szarvas obdrží pokyny o hygienických opatřeních, jako je etiketa kašlání a kýchání a hygiena rukou, s požadavkem čistit si ruce mýdlem nebo schváleným dezinfekčním prostředkem před a po všech aktivitách, jídle a dalších interakcích s velkým počtem dotyků. Počet stanic pro dezinfekci rukou v celém táboře bude zvýšen, aby bylo možné dodržovat rozšířené protokoly.

Zaměstnanci absolvují další školení o zvýšených hygienických a dezinfekčních postupech.


VSTUP A ODCHOD Z TÁBORA

Toto léto bude Szarvas Camp fungovat jako uzavřený kampus, což znamená, že po dorazení do tábora nebude naši táborníkům a zaměstnancům možné odejít, avšak výjimkou jsou následující:

Všichni tito lidé budou před vstupem do tábora absolvovat zdravotní prohlídku a kontrolu teploty a budou muset po dobu pobytu na místě nosit masku.

V létě 2022 se rodičovský den konat nebude.

Jsme si také vědomi toho, že táborníci a/nebo zaměstnanci mohou potřebovat opustit tábor, např. kvůli vyhledání další lékařské péče. Tyto členy opatrně přivítáme zpět v komunitě, pokud budou mít vhodnou pokrývku obličeje, dodrží fyzický odstup a riziko vystavení se riziku bude minimální. Zdravotnický personál může vyžadovat další testy.

KOMUNIKACE

V průběhu léta budeme kromě pravidelných příspěvků na sociálních sítích v případě potřeby poskytovat specifickou komunikaci týkající se COVID-19. Pokud se u vašeho táborníka objeví příznaky nebo bude mít pozitivní test na COVID-19, nebo pokud bude váš táborník z výše uvedených důvodů izolován, budeme na to rodiny upozorňovat.Vezměte prosím na vědomí, že v případě pozitivního nálezu jsme povinni informovat místní zdravotnické úřady; ujišťujeme vás, že zachováme soukromí a osobní údaje zveřejníme pouze v nezbytných případech.


DENNÍ ZDRAVOTNÍ PROHLÍDKY 

Naši zaměstnanci budou proškoleni, jak provádět každodenní screening COVID-19, a každý táborník se podrobí každodennímu screeningu. Každý, kdo nahlásí příznaky COVID-19, bude navštíven zdravotnickým personálem za účelem dalšího vyšetření. Testování COVID-19 bude probíhat (téměř) každý den.


TESTOVACÍ STRATEGIE 

Schopnost zjistit, zda je virus v táboře přítomen, je důležitou součástí pro udržení našeho prostředí stabilního a bez COVID-19. Tým Szarvas Campu a zdravotničtí poradci tvrdě pracovali na vytvoření interního testovacího protokolu. Na základě tohoto protokolu budou táborníci a zaměstnanci pravidelně testováni, a to počínaje dnem příjezdu.

Všechny testy budou prováděny naším dedikovaným zdravotnickým týmem (a pod jeho dohledem).

Používají se následující testy: 

NASOFARYNGEÁLNÍ (NP) PCR (testovací vzorek se odebírá z nosohltanu). 

Test detekuje virovou RNA SARS-CoV-2 pomocí technologie RT-PCR v reálném čase (NAAT).

Vzhledem ke klinickému výkonu NP PCR má velmi vysokou citlivost a pozitivní prediktivní hodnotu pro detekci COVID19, takže je optimálním testem pro screening. Má také velmi vysokou specificitu a negativní prediktivní hodnotu, takže je optimálním testem i pro diagnostiku. 

SALIVA BASED PCR (testovací vzorek se odebírá pomocí samoodběrové soupravy při samoodběru).

PCR založená na slinách poskytuje možnost alternativní metody odběru vzorků. Postup založený na samoodběru je optimální v případě častého odběru vzorků.

RAPID ANTIGEN (testování je založeno na vzorku slin odebraném pomocí samoodběrové soupravy při samoodběru). 

Test detekuje virový antigen SARS-CoV-2 pomocí kvalitativní membránové imunoanalýzy (RAT lateral flow). Navzdory těmto omezením v citlivosti má testování antigenu své silné stránky, protože má vysokou specifičnost, poskytuje alternativní metodu odběru vzorků a poskytuje rychlý výsledek v terénu s omezenou citlivostí. 

Ve spoluprací naším lékařským týmem používame osvědčené postupy, abychom mohli určit, kdy tyto testy provést. Každý, u koho bude rozhodnuto, že by měl být otestovan na COVID-19, bude v karanténě, dokud nebudou známy výsledky. Týkající skupina avšak bude pokračovat v táborovém programu. 

Camp si vyhrazuje právo požádat kteréhokoliv člena naší komunity, který ukazuje symptomy COVID-19, aby byl otestován, aby se vyloučila přítomnost viru.

Pokud se u táborníka během pobytu na táboře projeví příznaky viru, bude umístěn do izolace a naším přiděleným zdravotnickým personálem bude testován COVID PCR. Výsledky testu se očekávají do 24-36 hodin z laboratoře. Pokud je výsledek testu negativní, jedinec zůstane ve zdravotním středisku, dokud se jeho příznaky nezlepší v souladu se stávajícími táborovými zásadami.

V případě potřeby budou osobní (zdravotní) údaje táborníka zpracovány partnerskou laboratoří, která provádí testování COVID-19. Přihláškou zákonný zástupce souhlasí s tím, že JDC Hungary Foundation může zpracovávat a předávat data táborníka do laboratoře, která provádí testování na COVID-19.

IZOLACE & KARANTÉNA

Rezervujeme několik prázdných pokojů, které budou sloužit jako dočasné karanténní prostory na táboře, pokud bychom museli dát do karantény táborníka nebo zaměstnance, který vykazuje příznaky COVID-19. Šedá zóna bude sloužit k dočasné izolaci, červená zóna je určena k trvalé izolaci.

V případě jakýchkoli zdravotních příznaků musí místní lékařský tým (zajištěný zákazníkem) rozhodnout, zda je vhodné případ testovat na přítomnost COVID19, či nikoli. V první linii by mělo být použito rychlé testování antigenů, ale v druhé linii se doporučuje jako konfirmační metoda nazofaryngeální PCR. V případě pozitivity by měly být kontakty testovány také těmito dvěma kroky. Pozitivní případy lze podrobně sledovat pomocí PCR ze slin. Pacienti s jakýmkoli typem pozitivního výsledku musí být izolováni v červené zóně (trvalá izolace), pacienti čekající na potvrzení PCR po negativním RAT testu musí být izolováni v šedé zóně (dočasná izolace). V zelené zóně (bez izolace) mohou zůstat pouze účastníci s negativním výsledkem screeningového testu nebo s negativním výsledkem po symptomatickém/kontaktním testování.

Pacient může být přijat do komunity, pokud jeho příznaky odezní a od začátku příznaků uplyne 7 dní. Pokud osoba infikovaná COVID-19 nemá horečku a její respirační příznaky odezní 4. den izolace, může být 5. den proveden rychlý Ag test a izolovaná osoba může být propuštěna. Izolace asymptomatických infikovaných jedinců může být vyřešena 7. den od data potvrzení infekce, pozitivní PCR nebo odběru vzorku rychlým Ag testem. Asymptomatická infikovaná osoba může být podrobena rychlému Ag testu 5. den od data testu potvrzujícího infekci a v případě negativního výsledku může být izolovaná osoba propuštěna.


SKUPINY 

V táboře Szarvas se náš denní program vždy orientoval na aktivity skupiny táborníků (obvykle 10-16 táborníků se dvěma zaměstnanci). Skupina je jako nejbližší rodina; její členové nemusí nosit masku, když jsou v blízkosti jeden druhého.

Pracovníci, kteří zajištují celkový provoz tábora (základní tým, podpůrný tým atd.), budou po celou dobu tábora komunikovat se skupinami pouze venku nebo v dobře větraných vnitřních prostorách. Táborníci a zaměstnanci nesmějí vstupovat do obytných prostor žádné jiné skupiny, s výjimkou zaměstnanců údržby a úklidu, kteří budou vstupovat pouze v době, kdy budou chatky prázdné. Vedoucí oddílů budou řídit madrichim (vedoucí skupin), kteří dohlížejí na více skupin. 

LÁHVE NA VODU A PÍTKA

Táborníci obdrží láhev na vodu (doporučujeme je označit), což se může být používany po celý den. Po táboře budou rozmístěny stanice na doplňování vody, aby si táborníci mohli naplnit své láhve.


PROGRAM TÁBORA 

Usilovně připravujeme program, který splňuje naše kritéria zábavného, radostného a poutavého tábora pro této léto. Víme, jak důležitý a podstupný bude pro táborníky zážitek z toho léta po dvou letech neustálých změn rutiny, fyzického odcizení a interakce omezené na sezení před obrazovkami. 

Abychom toho dosáhli, budeme muset provést určité úpravy způsobu jakým poskytujeme některé z našich programů, jak je podrobně uvedeno v těchto pokynech. Kromě toho zůstaneme i v létě v flexibilní v našem programování a budeme připraveni rychle se změnit na základě potřeb a zájmů naší táborové komunity. Zkoumáme, jak se bude případně nutné jednotlivé aktivity změnit, abychom zajistili zdraví a bezpečnost naší táborové komunity. Každá oblast aktivit bude mít upravené plány, které se budou řídit všemi pravidly ECDC a WHO a doporučeními našeho přiděleného zdravotnického personálu.


DENNÍ ROZVRH 

Táborníci budou mít i nadále mix skupinových aktivit, aktivit na úrovni jednotek a aktivit s možností volného výběru.


JÍDLA 

Táborníci budou jíst většinu jídla společně, ale ne všechna jídla v jídelně.


SHABBAT 

Šabat nás spojuje jako židovskou komunitu. Setkání v pátek večer je pro nás vrcholem každého zasedání. Této létě tomu nebude jinak. Zkoumáme řadu možností, které nám umožní uskutečnit to způsobem, který nám umožní bezpečně a zodpovědně naplnit naše šabatové tradice. To by mohlo zahrnovat více šabatových bohoslužeb. Bližší informace o tom, jak bude náš šabat vypadat, sdělíme blíže k začátku léta.


PROGRAMOVÁNÍ CELÉHO TÁBORA 

Celotáborové (obvykle večerní) programy vytvářejí jedny z nejnezapomenutelnějších vzpomínek. Stále plánujeme nabídnout naše typické celotáborové programy toto léto. I když některé z nich mohou být změneny, budou stejně nezapomenutelné. Od této chvíle až do začátku tábora bude náš program-planovací tým pracovat na tom, aby zachoval jedinečného ducha těchto zážitků a zároveň vyvážil požadované osvědčené postupy v oblasti zdraví a bezpečnosti.


NÁVRHY PRO OBDOBÍ PO TÁBORU

Navzdory našemu nejlepšímu úsilí se někteří táborníci nebo zaměstnanci mohou vrátit domů infikovaní virem, ať už mají příznaky nebo ne. Ochrana našich komunit je nanejvýš důležitá, proto doporučujeme dodržovát ty následující postupy po návratu domu z táboře:

ZRUŠENÍ A VRÁCENÍ PENĚZ

Základní storno podmínky tábora jsou následující:

Doplněk k pravidlům v případě zrušení kvůli covid-19:

Spotřebitelské právo EU neupravuje podmínky a důsledky zrušení sportovních a kulturních akcí.

Táborníci, kteří se před zahájením tábora nakazí infekcí COVID-19, mají nárok na odškodnění pouze na základě výše popsaných základních storno podmínek.

Táborníci, kteří budou v táboře Szarvas v karanténě nebo posláni domů kvůli pozitivnímu testu na COVID-19, nebudou mít nárok na vrácení peněz.

Obecně platí, že pokud není Szarvas Camp přístupný, protože je například v karanténě nebo v Maďarsku platí zákaz cestování, máte nárok na vrácení celého účastnického poplatku. Totéž platí pro zrušení Szarvas Campu ze strany organizátorů kdykoli během příprav. Vezměte prosím na vědomí, že v některých komunitách nejsou dodatečné náklady (např. na cestu, stravu na cestě, pojištění atd.) zahrnuty do pravidel pro vracení peněz v kempu Szarvas a organizátoři nenesou odpovědnost za zrušení jakýchkoli letů, cestování nebo zákazů a nařízení okolních zemí během vaší cesty.

Důrazně doporučujeme všem našim účastníkům, aby měli uzavřenou pojistnou smlouvu, která se může vztahovat na případy vyšší moci (např. epidemie COVID-19) a opravňuje vás k plné/částečné náhradě nákladů na akce a cesty.

Vnitrostátní právní předpisy mohou stanovit, že v případě zrušení nebo omezení poskytování služeb z důvodu vyšší moci, jako je epidemie COVID-19, nejsou spotřebitelé povinni za službu platit, ale nemají ani právo požadovat náhradu dodatečných nákladů nebo škod, které mohou v důsledku této situace vzniknout.

AKTUALIZACE

V nadcházejících týdnech budeme nadále pečlivě sledovat stav pandemie, což zahrnuje celkový počet případů a pozitivitu v oblastech, odkud pocházejí naši táborníci, a také případný výskyt nové varianty pandemie. Pokud bychom na základě těchto informací měli přidat nebo odebrat nějaké protokoly, sdělíme vám je přímo e-mailem.