Ogólne warunki

Niniejsze Ogólne warunki („Warunki” obejmują warunki korzystania z Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas ((adres: 5540 Szarvas, Erzsébetliget 1., „Międzynarodowy Obóz Młodzieży Żydowskiej Szarvas”), którego organizatorem jest „JDC Hungary Foundation”(„Organizator”) oraz korzystania z witryny www.szarvas.camp jak również prawa i obowiązki stron i dodatkowych osób przybywających do obozu wraz z nimi (“Strony”).

Szczegółowe zasady dotyczące kwestii praktycznych i bezpieczeństwa Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas znajdują się w Regulaminie porządkowym (“Regulamin porządkowy”), Księdze obozu i oświadczeniach rodziców, natomiast postanowienia dotyczące zarządzania danymi osobowymi Stron znajdują się w “Zasadach zarządzania danymi”, w obu przypadkach stanowiącymi załączniki do Warunków (jako „Umowa”).

I. Definicje

Organizator: JDC Hungary Foundation
Siedziba: 1075 Budapest, Síp utca 12.
Lokalizacja Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas: 5540 Szarvas, Erzsébetliget 1.
Osoby reprezentujące Obóz: Mircea Cernov, dyrektor, i Friedman Alexander, członek zarządu, łącznie
E-mail: info@szarvas.camp

Gość: : Osoba, która faktycznie korzysta z usług Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas lub która zamawia usługi Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas pod nadzorem opiekuna prawnego.

Rezerwacja / Rejestracja / Złożenie wniosku:  Goście mogą korzystać z usług Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas po dokonaniu rejestracji drogą internetową i wniesieniu opłaty za pobyt.

Usługi: Międzynarodowy Obóz Młodzieży Żydowskiej Szarvas przyjmuje gości, którzy chcą uczyć się i odpoczywać w rozrywkowej atmosferze przez 4 (słownie: cztery) kolejne turnusy trwające 12 dni każdy.

II. Zakres i ważność Umowy

 1. Niniejsza Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że Strony uzgodniły inaczej.
 2. Miejscem świadczenia Usług oferowanych na podstawie niniejszej Umowy jest lokalizacja Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas na Węgrzech.
 3. Umowa między Stronami zostaje zawarta poprzez wysłanie pisemnego potwierdzenia po dokonaniu Rezerwacji i obowiązuje do momentu opuszczenia Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas po skorzystaniu z Usług.

III. Rejestracja

 1. Międzynarodowy Obóz Młodzieży Żydowskiej Szarvas jest przeznaczony wyłącznie dla zarejestrowanych Gości.
 2. Dokonując rejestracji, Gość ma obowiązek podać wymagane dane w formularzu rejestracji. Osoby małoletnie mogą dokonywać rejestracji wyłącznie pod nadzorem swoich przedstawicieli prawnych.
 3. Rejestracja następuje w witrynie Organizatora pod adresem  reg.szarvas.camp 
 4. Dokonując rejestracji, Goście mają obowiązek podać prawdziwe dane i zgadzają się, że Organizator ma prawo je sprawdzić przed wejściem Gościa na teren Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas, a także przyjmują do wiadomości, że, w przypadku gdy podane dane nie są prawdziwe, Gość może nie zostać wpuszczony na teren Obozu. Szkody wynikające z podania niedokładnych lub nieprawdziwych danych ponosi Gość dokonujący rejestracji. Organizator ma prawo odrzucić Rezerwacje wadliwe lub błędne, a w razie wątpliwości sprawdzić ważność danych Gościa dokonującego rejestracji.
 5. Po zakończeniu rejestracji Gość akceptuje Zasady zarządzania danymi i niniejsze Ogólne warunki. Gość oświadcza również, że przyjmuje do wiadomości i akceptuje wykonywanie w Międzynarodowym Obozie Młodzieży Żydowskiej Szarvas zdjęć indywidualnych i grupowych oraz nagrań wideo, wykorzystywanych następnie przez Organizatora, a także zgadza się otrzymywać biuletyn.
 6. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego system wyśle Gościowi potwierdzenie w wiadomości e-mail.

IV. Zasady rezerwacji i zakupu biletów

A -  Zasady ogólne

 1. Wstęp na teren Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas możliwy jest wyłącznie po potwierdzonej rejestracji, z wypełnionym oświadczeniem rodzica podpisanym przez przedstawiciela prawnego oraz zaświadczeniem lekarskim.

B -  Rezerwacja i zakup biletów w witrynie:

 1. Rejestracja w witrynie reg.szarvas.camp odbywa się w sposób wskazany w witrynie.
 2. Po rejestracji uczestnika ma on obowiązek potwierdzić adres e-mail, używając łącza znajdującego się w pierwszej wiadomości z potwierdzeniem.
 3. Podczas rejestracji należy wprowadzić dane uczestnika i wybrać termin (turnus) oraz dokonać płatności w koszyku.
 4. Po kliknięciu przycisku finalizacji zamówienia system przejdzie do strony systemu płatności Borgun. Płatności dokonywać można rodzajami kart kredytowych wskazanymi w witrynie Borgun. W celu dokonania płatności niezbędne jest wprowadzenie nazwiska podanego na karcie kredytowej, jej numeru, daty wygaśnięcia i kodu ważności (CVC2 lub CVV2). Po podaniu danych karty kredytowej Gość musi kliknąć przycisk płatności, aby rozpocząć transakcję.
 5. Witryna Borgun potwierdza pomyślne dokonanie płatności w wiadomości e-mail, nie stanowi to jednak potwierdzenia rezerwacji, które następuje po wysłaniu przez Organizatora wiadomości e-mail z potwierdzeniem.
 6. Organizator nie odpowiada za potencjalne błędy wynikłe w trakcie płatności kartą kredytową. Po dokonaniu płatności Gość odpowiada za bycie upoważnionym do skorzystania z danej metody płatności oraz podanie prawdziwych i dokładnych danych. Szkody wynikłe z podania niedokładnych lub nieprawidłowych danych ponosi Gość.
 7. Po zarejestrowaniu płatności następuje powrót do witryny reg.szarvas.camp, gdzie wyświetlane są następujące szczegóły „zakupu”. Numer referencyjny Borgun, identyfikator zamówienia i data rezerwacji.
 8. W przypadku pomyślnej rezerwacji i zakupu Organizator wyśle na adres podany podczas rezerwacji wiadomość e-mail z potwierdzeniem, którą można zapisać lub wydrukować. Jeśli Gość nie otrzyma wiadomości e-mail z potwierdzeniem w ciągu 2 (słownie: dwóch) godzin i nie trafiła ona do folderu spamu lub śmieci, prosimy o kontakt z organizatorami Obozu Szarvas (info@szarvas.camp).
 9. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem traktowana jest jako potwierdzenie rezerwacji, tj. rozpoczęcie świadczenia Usługi.
 10. Za zakup Gość otrzyma fakturę w postaci elektronicznej w wiadomości e-mail.

V. Opłata za Usługi

 1. Z usług Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas można korzystać po uiszczeniu opłaty za pobyt. Wysokość opłat za pobyt podana została w witrynie szarvas.camp, a także w ulotce informacyjnej Obozu.
 2. W przypadku zapytań indywidualnych, większych grup, imprez firmowych lub zniżek z kuponów Organizator ma prawo ustalić odmienne lub indywidualne ceny za korzystanie z Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany w dowolnym momencie cen wskazanych w witrynie. Podawane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

VI. Korzystanie z Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas

A -  Przestrzeganie regulaminu Obozu

 1. Podczas korzystania z Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Goście mają obowiązek stosować się do postanowień Regulaminu porządkowego, wytycznych Księgi obozu i treści oświadczeń rodziców.
 2. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Regulaminu porządkowego Organizator ma prawo wykluczyć Gościa dopuszczającego się naruszenia z terenu Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas bez zwrotu wniesionych opłat.

VII. Zarządzanie danymi

 1. Gość niniejszym zgadza się, że Organizator będzie zarządzać danymi dotyczącymi Gościa, które zostały ujawnione lub są znane Organizatorowi w związku z Usługą, stosownie do postanowień Zasad zarządzania danymi, oraz oświadcza, że Organizator posiada zgodę osoby, której dane dotyczą, na ujawnienie danych osobowych.
 2. Po rejestracji i przybyciu na teren Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas Gość (w sposób dorozumiany) akceptuje prawo Organizatora do wykonywania indywidualnych i grupowych zdjęć oraz indywidualnych, grupowych lub panoramicznych nagrań wideo na terenie Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas oraz wykorzystania tych zdjęć i nagrań wideo w swoich kanałach komunikacji internetowej (witryna, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter itp.)
 3. Organizator będzie wysyłać na adres e-mailowy Gościa podany przy rejestracji biuletyny informujące o wydarzeniach, działaniach sprzedażowych i innych interesujących kwestiach.

IX. Zmiana Umowy

 1. Zważywszy że stosunek prawny istniejący między stronami na podstawie niniejszych Ogólnych warunków powstał z określonym dniem i na określony czas, Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany postanowień wskazanych w niniejszej Umowie, w tym dotyczących korzystania z, wstępu do i godzin otwarcia Międzynarodowego Obozu Młodzieży Żydowskiej Szarvas, a także wszystkich stosownych warunków i opłat z nim związanych. Powyższa zmiana nie ma wpływu na uprzednio uiszczone opłaty za pobyt i Usługi.
 2. Organizator będzie informować o zmianach Ogólnych warunków, Usługi i cen biletów w swojej witrynie.

X. Odstąpienie od i rozwiązanie Umowy

 1. Na podstawie art. 29 dekretu rządowego 45/2014 (z 26 lutego) w sprawie szczegółowych zasad umów między konsumentami a przedsiębiorstwami, Gość nie posiada prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, o którym mowa w art. 20 dekretu, dlatego, że zgodnie z art. 29, ust. 1 pkt I dekretu niniejsza Umowa jest umową dotyczącą spędzania czasu wolnego, a data tej czynności (data turnusu) została wskazana w Umowie.

XI. Reklamacje, rozstrzyganie sporów, właściwość sądów

 1. Gość może złożyć ustną reklamację, która zostanie natychmiast rozpatrzona przez Organizatora. Jeśli Gość nie wyraża zgody na sposób załatwienia reklamacji lub natychmiastowe rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe, Organizator sporządzi protokół z reklamacji, podając swój punkt widzenia, oraz przekaże Gościowi jeden egzemplarz protokołu na miejscu w przypadku reklamacji ustnej zgłoszonej osobiście bądź wyśle ją Gościowi wraz z konkretną odpowiedzią, nie później niż w dacie wskazanej w punkcie XI.2, w przypadku reklamacji ustnych przekazanych telefonicznie lub za pomocą innego urządzenia telekomunikacyjnego. Organizator i Gość będą rozstrzygać spory prawne powstałe między nimi zasadniczo na drodze pozasądowej poprzez negocjacje.
 2. W przypadku sporu prawnego między Organizatorem i Gościem Gość może składać reklamacje na adres e-mail Organizatora info@szarvas.camp lub drogą pocztową. Organizator rozpatrzy reklamację i poinformuje Gościa o wyniku w ciągu nie więcej niż 30 dni w wiadomości elektronicznej lub pisemnie pocztą. Jeśli Gość nie akceptuje informacji podanych przez Organizatora, ma prawo żądać konsultacji z Organizatorem w ciągu 8 dni od otrzymania pisemnej odpowiedzi. Jeśli konsultacje nie doprowadzą do zawarcia porozumienia w ciągu 14 dni od otrzymania przez Organizatora żądania Gościa, Gość może skierować spór do sądu powszechnego, innego organu lub sądu arbitrażowego.
 3. Kodeks postępowania w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych można znaleźć tutaj: Regulamin Okręgowej Izby Handlowo-Przemysłowej w Peszcie można znaleźć pod adresem: PMKIK Etikai Kódexe.
 4. W razie sporu prawnego o charakterze konsumenckim Gość ma prawo zwrócić się do organu arbitrażowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Gościa. Siedzibę, numer telefonu, dane do kontaktu w Internecie i adres pocztowy organów arbitrażowych można znaleźć pod adresem www.fogyasztovedelem.kormany.hu.
 5. W przypadku naruszenia uprawnień konsumenckich Gościa może on złożyć reklamację do organu ochrony konsumentów właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Dane do kontaktu z tymi organami można znaleźć pod adresem: jarasinfo.gov.hu.

XII. Inne postanowienia

 1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim nr LXXVI z roku 1999 witryna Operatora www.szarvas.camp, klasyfikowana jest jako zbiór utworów o unikatowej kompozycji, w związku z czym witryna jako całość oraz wszystkie zawarte w niej treści podlegają ochronie prawnoautorskiej. Zakazuje się wykorzystywania wyglądu witryny jako dzieła sztuki stworzonego grafiką komputerową. Kodu i treści witryny lub jej zasad nie wolno wykorzystywać bez pisemnej zgody Organizatora. Zakazuje się również korzystania z aplikacji umożliwiających modyfikowanie witryny lub jakiejkolwiek jej części. Dane pochodzące z witryny lub powiązanej z nią bazy danych mogą być wydobywane jedynie za pisemną zgodą Organizatora i ze wskazaniem witryny jako źródła. Właściciel praw autorskich: Organizator. Operator.
 2. Obowiązująca wersja niniejszych Ogólnych warunków będzie dostępna w witrynie Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych warunkach stosuje się Kodeks cywilny, dekret rządowy 45/2014 (z 26 lutego) w sprawie umów między konsumentami i przedsiębiorstwami oraz ustawę nr CVIII z roku 2001 o niektórych kwestiach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, usług w społeczeństwie informacyjnym i innych właściwych przepisów.

XIII. SZARVAS WCHODZI DO SIECI (SZARVAS SPIRIT DAYS) PODSTRONA PROGRAMU (2020)

 1. Międzynarodowy Żydowski Obóz Młodzieżowy w Szarvas tworzy społeczność, która pielęgnuje i wzmacnia rozwój osobisty i wspólnotowy, a jego podstawą jest zapewnienie rozrywkowej edukacji w bezpiecznym, zachęcającym i zróżnicowanym środowisku, przez wykwalifikowanych liderów oraz wybitnych i znających się na rzeczy profesjonalistów. Oferujemy różnorodne możliwości odkrywania i wzmacniania tożsamości poprzez pokazanie wielu możliwości kulturowych, religijnych, tradycyjnych i wspólnotowych sposobów identyfikowania się ze swoim judaizmem, ale pozostawiamy każdemu możliwość wyboru własnej drogi.
 2. Obóz stara się, aby judaizm, który reprezentuje, był akceptowalny i otwarty dla wszystkich. Pomagamy obozowiczom przeżywać ich własną żydowską tożsamość oraz umożliwiamy i zachęcamy ich do odnalezienia poczucia wspólnoty. Poprzez doświadczenia grupowe, naukę i możliwość doświadczania judaizmu, każdy może zrobić kolejny krok w swojej żydowskiej podróży.
 3. Nasze programy opierają się na otwartości na żydowskie tradycje i wartości, które przekazywane są w sposób interaktywny, poprzez debaty i dyskusje, rozmowy, sztukę, gry, a przede wszystkim poprzez zasadę wolnego wyboru.

W sezonie 2020 obóz przeniesie się do przestrzeni online, a my skupimy się na naszych najważniejszych celach:

Szarvas Camp jest programem AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE (THE JOINT). Węgierskie biuro reprezentowane jest przez Fundację JDC Hungary.

4. Odpowiedzialność 

4.1 - Szarvas Camp dotarł do menedżerów programu i potwierdził pełne zaufanie, że programy i wydarzenia przez nich dostarczone zapewnią rozwój społeczności, jak również przekażą wartości obozu. Aby zaoferować Wam jak największą różnorodność poprzez nietypową platformę - wiele osób będzie organizować różne programy poza zwykłymi obozowymi ustawieniami - gdzie będziecie mogli cieszyć się atmosferą życia społeczności. Jednakże, ze względu na powyższe okoliczności, za pewne rzeczy nie możemy brać odpowiedzialności i sugerujemy, abyście pomogli i monitorowali wybór programów, w których biorą udział nieletni uczestnicy.

4.2 - Za pośrednictwem strony internetowej i jej linków możliwy jest dostęp z zewnątrz do osoby odpowiedzialnej za organizację programów online ("Nauczyciel"), która dostarczyła te treści, za które Fundacja JDC Hungary ("Dostawca") nie ponosi odpowiedzialności.

4.3 - Wszyscy biorący udział w którymkolwiek z wyżej wymienionych programów ponoszą odpowiedzialność za siebie i swoje mienie. Osoby biorące udział ("Uczestnicy") przyjmują do wiadomości, że Fundacja JDC Hungary nie ponosi odpowiedzialności cywilnoprawnej za jakiekolwiek wykroczenia lub wypadki podczas tych wydarzeń.

4.4 - W przypadku odwołania lub z innych powodów, jeżeli program nie dojdzie do skutku z winy nauczyciela lub jeżeli program zostanie zrealizowany w innej treści lub w przypadku niezadowalającego wykonania zadań przez nauczyciela, Dostawca Usług nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani prawnej, ani wobec Uczestników, ani wobec osób trzecich.

5. Przetwarzanie danych osobowych

5.1 - Uczestnicy oświadczają, że zapoznali się z Zasadami ochrony danych osobowych i akceptują je. Uczestnik oświadcza, że wyraził zgodę na przetwarzanie i kontrolę danych osobowych zgodnie z Zasadami Ochrony Danych Osobowych.

5.2 - Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności prawnej za ochronę i przetwarzanie danych, które zostały przekazane Nauczycielowi bezpośrednio przez Uczestników.


Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Nazwa: Urząd Ochrony Danych Osobowych Korlátolt Felelősségű Társaság

Numer telefonu: +36 1 240 6354

Faks: +36 1 240 6353

E-mail: office@nogradilaw.hu