Obchodní podmínky

Tyto všeobecné podmínky (dále jako „VP“) obsahují podmínky účasti na mezinárodním táboře židovské mládeže Szarvas International Jewish Youth Camp (adresa: 5540 Szarvas, Erzsébetliget 1., „Szarvas International Jewish Youth Camp“), provozovaném nadací JDC Hungary Foundation(dále jako „provozovatel“) a podmínky používání internetových stránek http://www.szarvas.camp i práva a závazky stran a dalších hostů, kteří s nimi přijíždějí (dále jako „strany“).

Podrobné praktické a bezpečnostní pokyny pro účast na mezinárodním táboře židovské mládeže Szarvas jsou uvedeny v provozním řádu („provozní řád“), v táborové příručce a v prohlášeních rodičů; ustanovení týkající se správy osobních údajů stran jsou uvedena v „zásadách pro nakládání s osobními údaji“, uvedené dokumenty jsou přílohami k těmto všeobecným podmínkám (dále jako „dohoda“).

I. Koncepce

Provozovatel: Nadace JDC Hungary Foundation
Sídlo: 1075 Budapest, Síp utca 12.
Umístění mezinárodního tábora židovské mládeže Szarvas: 5540 Szarvas, Erzsébetliget 1.
Zástupci provozovatele: Mircea Cernov, ředitel, a Friedman Alexander, člen správní rady, společně
E-mail: info@szarvas.camp

Host: Jakákoli osoba využívající služby mezinárodního tábora židovské mládeže Szarvas, která si pod dohledem zákonného zástupce objedná služby mezinárodního tábora židovské mládeže.

Rezervace/Registrace/Přihláška: Hosté mohou využívat služby mezinárodního tábora židovské mládeže Szarvas po online registraci a uhrazení účastnického poplatku.

Služby:Mezinárodní tábor židovské mládeže Szarvas vítá hosty, kteří se chtějí vzdělávat zábavným způsobem a rekreovat, jsou připraveny 4 (čtyři) po sobě jdoucí dvanáctidenní turnusy.

II. Rozsah a PLATNOST dohody

 1. Pokud se strany nedohodnou jinak, uzavírá se tato dohoda na neomezenou dobu.
 2. Místem plnění služeb podle této dohody bude Maďarsko, mezinárodní tábor židovské mládeže Szarvas.
 3. Dohoda mezi stranami bude uzavřena odesláním písemného potvrzení po dokončení rezervace a potrvá do odjezdu z mezinárodního tábora židovské mládeže Szarvas poté, co budou využity služby.

III. Registrace

 1. Mezinárodního tábora židovské mládeže se budou účastnit pouze registrovaní hosté.
 2. Při registraci host poskytne povinné údaje požadované na registračním formuláři. Nezletilí se mohou zaregistrovat pouze pod dohledem svých zákonných zástupců.
 3. Registrace proběhne na internetových stránkách provozovatele na reg.szarvas.camp.
 4. Při registraci hosté poskytnou údaje odpovídající skutečnosti a budou souhlasit, že provozovatel bude oprávněn tyto informace zkontrolovat při jejich příjezdu na mezinárodní tábor židovské mládeže Szarvasa že pokud informace nebudou odpovídat skutečnosti, může jim být odmítnut přístup. Škody vzniklé v důsledku poskytnutí nesprávných nebo nepravdivých údajů ponese registrovaný host. Provozovatel bude oprávněn odmítnout vadnou nebo chybnou registraci nebo si v případě pochybností bude moci ověřit platnost údajů nebo informací registrujícího se hosta.
 5. Po dokončení registrace vyjádří host svůj souhlas se zásadami pro nakládání s osobními údaji a těmito všeobecnými podmínkami. Host také uvede, že bere na vědomí a souhlasí s tím, že budou na mezinárodním táboře židovské mládeže Szarvas pořizovány individuální a skupinové fotografie, které bude provozovatel používat, a také uvede, že bude odebírat zpravodaj.
 6. Po odeslání registrace zašle systém hostovi e-mailem potvrzení.

IV. Pravidla pro rezervaci a uhrazení účastnického poplatku

A -  Obecná pravidla:

 1. Účast na mezinárodním táboře židovské mládeže Szarvasje možná pouze po potvrzení registrace a po předložení vyplněného prohlášení rodičů, které bude podepsáno zákonným zástupcem, a potvrzení o zdravotním stavu.

B -  Rezervace a uhrazení účastnického poplatku online:

 1. Registrace na reg.szarvas.camp se uskuteční podle pokynů na internetových stánkách.
 2. Po registraci uživatele bude potvrzena e-mailová adresa prostřednictvím odkazu zaslaného v první potvrzující e-mailové zprávě.
 3. Při registraci účastník uvede své údaje, vybere akci (turnus) a prostřednictvím nákupního košíku provede platbu.
 4. Po volbě tlačítka „Finalize order“ („Dokončit objednávku“) systém přejde na platební stránky společnosti Borgun. Platbu je možné provést kreditní kartou, typy přijímaných karet jsou uvedeny na internetových stánkách společnosti Borgun. Při platbě bude zadáno jméno uvedené na kreditní kartě, její číslo, datum uplynutí platnosti a kód karty (CVC2 nebo CVV2). Po uvedení informací o kreditní kartě host klikne na tlačítko „Pay“ („Zaplatit“) a provede transakci.
 5. Úspěšné provedení platby potvrdí společnost Borgun e-mailem, tato informace ale nebude dostačující pro potvrzení rezervace, tu potvrdí hostovi e-mailem provozovatel.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za možné chyby vzniklé při platbě platební kartou. Host je při placení odpovědný za zvolení způsobu a prostředku úhrady, který je oprávněn použít, a za správnost a přesnost uvedených informací. Škody v důsledku nepřesně nebo nesprávně uvedených informací uhradí host.
 7. Po zaregistrování platby se systém vrátí na stránky reg.szarvas.camp, kde budou zobrazeny níže uvedené informace o „nákupu“: Referenční číslo společnosti Borgun, ID objednávky a čas registrace.
 8. V případě úspěšné registrace a nákupu zašle provozovatel na adresu uvedenou při registraci e-mailem potvrzení, které je možné uložit nebo vytisknout. Pokud host e-mail s potvrzením neobdrží do 2 (dvou) hodin a zprávu není možné dohledat ani ve složce „spam“ nebo „koš“, kontaktujte, prosím, organizátory tábora Szarvas (info@szarvas.camp).
 9. E-mail s potvrzením bude sloužit jako potvrzení rezervace, tj. zahájení plnění služby.
 10. Hostovi bude e-mailem zaslána elektronická faktura za nákup.

V. Účastnický poplatek

 1. Služby mezinárodního tábora židovské mládeže mohou být používány po uhrazení účastnického poplatku. Účastnické poplatky jsou uvedeny na stránkách szarvas.camp i v informačním letáku mezinárodního tábora židovské mládeže Szarvas.
 2. Na základě individuální žádosti, v případě větších skupin, firemní akce nebo při využití slevového kupónu bude provozovatel oprávněn stanovit různé ceny nebo individuální cenu za využití mezinárodního tábora židovské mládeže Szarvas.
 3. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoli měnit ceny uvedené na svých internetových stránkách. Uvedené ceny jsou uvedeny v hrubé výši včetně DPH.

VI. Účast na mezinárodním táboře židovské mládeže Szarvas

A - Dodržování provozního řádu

 1. Při účasti na mezinárodním táboře židovské mládeže Szarvas budou hosté dodržovat pokyny provozního řádu, pravidla uvedená v táborové příručce a ustanovení uvedená v prohlášení rodičů.
 2. V případě jakéhokoli porušení provozního řádu bude provozovatel oprávněn hosta, který řád porušil, vyloučit z areálu mezinárodního tábora židovské mládeže bez náhrady účastnického poplatku.

VII. Nakládání s osobními údaji

 1. Host tímto souhlasí, že provozovatel bude spravovat osobní údaje hosta, které byly provozovateli poskytnuty, nebo jsou mu známy, v souvislosti se službami, a to v souladu s ustanoveními zásad pro nakládání s osobními údaji, a prohlašuje, že v souvislosti s poskytnutými osobními údaji uděluje provozovateli souhlas subjektu údajů.
 2. Registrací a příjezdem na mezinárodní tábor židovské mládeže Szarvas host dává svůj souhlas (předpokládaný) s tím, že provozovatel bude pořizovat individuální a skupinové fotografie a individuální a skupinové nebo panoramatické video záznamy z areálu mezinárodního tábora židovské mládeže Szarvas a že provozovatel může tyto fotografie a video záznamy používat na svých internetových rozhraních (internetové stránky, Facebook, Instagram, You Tube, Twitter atd.).
 3. Provozovatel bude účastníkovi na e-mailovou adresu poskytnutou při registraci zasílat zpravodaje s informacemi o událostech, prodejních akcích a zajímavostech.

IX. Upravování dohody

 1. Vzhledem k tomu, že právní vztah uzavíraný mezi stranami na základě těchto všeobecných podmínek vzniká uvedeného dne na určenou dobu, vyhrazuje si provozovatel do budoucna právo na jednostranné upravování ustanovení této dohody, rozšíření využívání, přístupu a otevírací doby mezinárodního tábora židovské mládeže Szarvas a všech platných podmínek a souvisejících poplatků. Takové úpravy nebudou mít vliv na již uhrazené účastnické poplatky a služby.
 2. Provozovatel oznámí změny všeobecných podmínek, služeb a výše účastnického poplatku na svých internetových stránkách.

X. Odstoupení od dohody a ukončení dohody

 1. Podle článku 29 vládního nařízení 45/2014 (II. 26) o podrobných pravidlech pro uzavírání dohod mezi spotřebiteli a podniky nemá host podle článku 20 právo na odstoupení od dohody bez uvedení důvodu, uvážíme-li, že podle části I.), paragrafu (1), článku 29 výše uvedeného vládního nařízení bude tato dohoda dohodou týkající se volnočasových aktivit, jejíž datum plnění (termínu turnusu) je uvedeno v dohodě.

XI. Stížnosti, řešení sporů, příslušnost orgánů

 1. Host si může ústně stěžovat, provozovatel stížnost ihned prošetří. Nebude-li host souhlasit s tím, jak byla stížnost vyřešena, nebo nebude-li možné stížnost ihned prošetřit, provozovatel zaznamená stížnost i své stanovisko a předá kopii záznamu hostovi přímo na místě, pokud byla ústní stížnost sdělena osobně, nebo záznam hostovi zašle společně s konkrétní odpovědí, a to nejpozději do data uvedeného v článku XI.2, byla-li ústní stížnost sdělena telefonicky nebo s využitím jiných služeb elektronických komunikací. Provozovatel společně s hostem budou své spory řešit primárně mimosoudně formou vyjednávání.
 2. V případě sporů mezi provozovatelem a hostem je možné stížnosti zasílat na e-mailovou adresu provozovatele info@szarvas.camp nebo poštou, provozovatel stížnost prošetří a bude hosta o výsledku šetření informovat nejpozději do 30 dnů písemně elektronicky nebo poštou. Pokud host nebude souhlasit s informacemi zaslanými provozovatelem, bude do 8 dnů od doručení písemné odpovědi oprávněn vyžádat si konzultaci s provozovatelem. Pokud takové konzultace nedospějí do 14 dnů od doručení žádosti k dohodě a uspokojení hostova požadavku provozovatelem, může se host obrátit na soud, jiný orgán nebo rozhodčí instituci.
 3. Zásady řešení neférových obchodních praktik vůči spotřebitelům jsou uvedeny zde: Kodex chování obchodní a průmyslové komory pro okres Pest: http://pmkik.uzletahalon.hu/hu/pest-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara/a-pmkik-etikai-kodexe-9764.
 4. V případě spotřebitelského sporu bude host oprávněn obrátit se na rozhodčí instituci příslušnou místu bydliště hosta. Sídla, telefonní čísla, kontaktní údaje na internetu a e-mailové adresy rozhodčích orgánů jsou uvedeny na http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579.
 5. Budou-li porušena hostova spotřebitelská práva, může si host stěžovat u úřadu na ochranu spotřebitelů místně příslušného bydlišti hosta. Kontaktní informace na tyto úřady jsou uvedeny zde: http://jarasinfo.gov.hu.

XII. Ostatní ustanovení

 1. Podle zákona LXXVI o autorském právu z roku 1999 internetové stránky provozovatele (http://www.szarvas.camp)představují soubor děl jedinečného složení, a proto jsou tedy tyto stránky i na nich umístěný obsah chráněny podle zákona o autorském právu. Je zakázáno používat vnější vzhled stránek jako součást děl vytvářených pomocí počítačové grafiky; software ani texty na internetových stránkách či zásady nebudou používány bez písemného svolení provozovatele; zakazuje se i používání jakýchkoli aplikací umožňujících upravování internetových stránek nebo jakékoli jejich části. Údaje z internetových stránek nebo databází mohou být přebírány pouze s písemným souhlasem provozovatele a s odkazem na internetové stránky a zdroj. Držitel práv: Provozovatel.
 2. Znění platných všeobecných podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách provozovatele.
 3. Záležitosti neupravené v těchto všeobecných podmínkách se budou řídit občanským zákoníkem, nařízením vlády 45/2014. (II.26) o dohodách uzavíraných mezi spotřebiteli a podniky a zákonem CVIII o určitých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti z roku 2001 a dalšími příslušnými právními úpravami.

XIII. DÍLČÍ STRÁNKA PROGRAMU SZARVAS ONLINE (DNY DUCHA SZARVAS) (2020)

 1. Mezinárodní tábor židovské mládeže v Szarvaši vytváří společenství, které podporuje a posiluje osobní a komunitní rozvoj a je založeno na poskytování zábavného vzdělávání v bezpečném, povzbudivém a rozmanitém prostředí kvalifikovanými vedoucími a vynikajícími a znalými odborníky. Nabízíme různé příležitosti k poznávání a posilování identity prostřednictvím ukázání mnoha možností kulturních, náboženských, tradičních a komunitních způsobů ztotožnění se s vlastním židovstvím, ale necháváme na každém, aby si sám zvolil svou vlastní cestu.
 2. Tábor nadále usiluje o to, aby judaismus, který reprezentuje, byl přijatelný a otevřený pro všechny. Pomáháme táborníkům prožívat jejich vlastní židovskou identitu a umožňujeme jim najít smysl pro komunitu a povzbuzujeme je v tom. Prostřednictvím skupinových zážitků, učení a možnosti prožívat judaismus může každý udělat svůj další krok na své židovské cestě.
 3. Naše programy jsou založeny na otevřenosti vůči židovským tradicím a hodnotám, které jsou předávány interaktivně, prostřednictvím debat a diskusí, rozhovorů, umění, her a především prostřednictvím principu svobodné volby.

V sezóně 2020 se tábor přesune do online prostoru a my se zaměříme na naše nejvýznamnější cíle:

Tábor Szarvas je programem AMERICAN JEWISH JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE (THE JOINT). Maďarskou pobočku zastupuje Nadace JDC Maďarsko.

4. Odpovědnost 

4.1 - Szarvas Camp oslovil vedoucí programů a vyjádřil plnou důvěru v to, že programy a akce, které zajišťují, zajistí růst komunity a zároveň zprostředkují hodnoty tábora. Abychom vám prostřednictvím neobvyklé platformy nabídli co největší rozmanitost - mnoho lidí bude inscenovat různé programy mimo obvyklé táborové prostředí - kde si můžete vychutnat atmosféru života komunity. Vzhledem k výše uvedeným okolnostem však za některé věci nemůžeme převzít odpovědnost a doporučujeme, abyste pomohli a dohlédli na výběr programů, kterých se účastní nezletilí účastníci.

4.2 - Prostřednictvím domovské stránky a jejích odkazů je umožněn externí přístup k osobě odpovědné za organizaci online programů ("Učitel"), která poskytla tento obsah, za který Nadace JDC Hungary ("Poskytovatel") nenese odpovědnost.

4.3 - Všichni účastníci výše uvedených programů nesou odpovědnost za sebe a svůj majetek. Účastníci (dále jen "účastníci") berou na vědomí, že Nadace JDC Hungary nemůže být z hlediska občanského práva odpovědná za případné přestupky nebo nehody na těchto akcích.

4.4 - V případě zrušení nebo z jiných důvodů, pokud dojde ke ztroskotání programu vinou Učitele nebo pokud je program realizován s jiným obsahem nebo v případě neuspokojivého výkonu Učitele, nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost ani právní závazky vůči Účastníkům ani vůči třetí straně.

5. Zpracování osobních údajů

5.1 - Účastníci tímto prohlašují, že se seznámili s Pravidly ochrany osobních údajů a souhlasí s nimi. Účastníci prohlašují, že souhlasí se zpracováním a kontrolou osobních údajů v souladu s Pravidly ochrany osobních údajů.

5.2 - Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za ochranu a zpracování údajů, které účastníci poskytli přímo učiteli.


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů 

Jméno: Úřad pro ochranu osobních údajů Korlátolt Felelősségű Társaság

Telefonní číslo: +36 1 240 6354

Fax: +36 1 240 6353

E-mail: office@nogradilaw.hu