Правила и условия

Настоящите общи условия ("ОУ") съдържат условията за ползване на Международния еврейски младежки лагер Szarvas (адрес: "Szarvas International Jewish Youth Camp"), управляван от Фондация JDC Унгария ("Оператор"), и за използване на уебсайта www.szarvas.camp, както и правата и отговорностите на страните и на допълнителните гости, пристигащи с тях ("Страни").

Подробни практически правила и правила за сигурност за използването на Международния еврейски младежки лагер "Szarvas" са изложени в Правилника за вътрешния ред ("Правилник за вътрешния ред"), Ръководството за лагера и декларациите за родителите; разпоредбите, свързани с управлението на личните данни на страните, са изложени в "Политика за управление на данните", които представляват приложения към ОУ (като "Споразумение").

I. Концепции

Оператор: Фондация JDC Унгария Регистрирано място: Местонахождение на Международния еврейски младежки лагер в Сарвас: 5540 Сарвас, Erzsébetliget 1 . Представлявано от: Мирча Чернов, директор, и Фридман Александър, член на управителния съвет, съвместноЕлектронна поща : info@szarvas.camp

Гост: Всяко лице, което действително ползва услугите на Международния еврейски младежки лагер "Шарвас"; което поръчва услугите на Международния еврейски младежки лагер "Шарвас" под надзора на законен представител.

Резервация / Регистрация / Заявка:  Гостите могат да ползват услугите на Международния еврейски младежки лагер Szarvas след онлайн регистрация и заплащане на таксата за участие.

Обслужване: Международният еврейски младежки лагер "Шарвас" посреща гости, които желаят да учат по забавен начин и да си почиват с 4 (четири) последователни дванадесетдневни смени.

II. Обхват и ВАЛИДНОСТ на споразумението

 1. Настоящото споразумение се сключва за постоянно, освен ако страните не се споразумеят за друго.
 2. Мястото на изпълнение на Услугите, предоставяни по настоящото Споразумение, е Унгария, в Международния еврейски младежки лагер Szarvas.
 3. Споразумението между страните се сключва с изпращането на писмено потвърждение след финализиране на резервацията и продължава до отпътуването от Международния еврейски младежки лагер Szarvas след използването на услугата.

III. Регистрация

 1. Международният еврейски младежки лагер Szarvas се използва изключително от регистрирани гости.
 2. При регистрацията си гостът предоставя задължителните данни в регистрационния формуляр. Непълнолетните могат да се регистрират само под надзора на законните си представители.
 3. Регистрацията се извършва на уебсайта на Оператора на адрес reg.szarvas.camp 
 4. При регистрацията си Гостите предоставят реални данни и се съгласяват, че Операторът има право да провери тази информация при влизане в Международния еврейски младежки лагер Szarvas , и освен това, че в случай че посочените данни или подробности не са реални, приемат, че може да бъде отказано влизане. Щетите, произтичащи от предоставянето на неверни или фалшиви данни, се поемат от регистриращия се Гост. Операторът има право да откаже дефектна или погрешна резервация или, в случай на съмнение, да провери валидността на данните или детайлите на регистриращия се Гост.
 5. При финализиране на регистрацията си Гостът приема Политиката за управление на данните и настоящите Общи условия. Гостът също така декларира, че приема и се съгласява, че в Международния еврейски младежки лагер Szarvas ще бъдат правени индивидуални и групови снимки и видеозаписи, които ще бъдат използвани от Оператора, и декларира, че приема бюлетина.
 6. След като изпрати регистрацията, системата изпраща имейл за потвърждение на Госта.

IV. Правила за резервиране и закупуване на билети

A - Общи правила:

 1. В Международния еврейски младежки лагер Szarvas може да се участва само след потвърдена регистрация, попълнена и подписана от законния представител декларация от родителя и медицинско свидетелство.

Б - Резервации и закупуване на билети на уебсайта:

 1. Регистрацията на уебсайта reg.szarvas.camp се извършва, както е описано на уебсайта.
 2. След регистрацията на потребител имейл адресът се потвърждава чрез връзката, която се намира в първия имейл за потвърждение.
 3. При регистрацията данните на участниците и събитието (смяната) се избират и заплащат от количката за пазаруване.
 4. След като кликнете върху бутона "Финализиране на поръчката", системата ще премине към страницата за плащане в Боргун. Плащането може да бъде извършено с видовете кредитни карти, посочени на уебсайта Borgun. За да платите тук, трябва да въведете името, посочено на кредитната карта, номера, датата на валидност и кода за валидност (CVC2 или CVV2) на картата. Гостът, след като е посочил данните на кредитната си карта, кликва върху бутона "Плати", за да започне транзакцията.
 5. Успешното плащане се потвърждава от уебсайта Borgun чрез имейл, но това не се счита за потвърждение на резервацията, за която Гостът получава имейл за потвърждение от Оператора.
 6. Операторът не носи отговорност за евентуални грешки, възникнали в хода на плащане с кредитна карта. При плащането Гостът носи отговорност за това, че има право да използва дадения начин и средства за плащане, както и че предоставените данни са реални и точни. Щетите, произтичащи от неточно или неправилно предоставяне на данни, се поемат от Госта.
 7. След като плащането бъде регистрирано, системата се връща на уебсайта reg.szarvas.camp, където се показват следните подробности за "покупката": референтен номер на Borgun, идентификатор на поръчката и час на резервацията.
 8. В случай на успешна резервация и покупка Операторът изпраща имейл с потвърждение на адреса, посочен по време на резервацията, който може да бъде запазен или разпечатан. Ако Гостът не получи такъв имейл за потвърждение в рамките на 2 (два) часа и той не може да бъде открит в папките за спам или кошче, моля, свържете се с организаторите на лагера Szarvas (info@szarvas.camp).
 9. Имейлът за потвърждение се счита за потвърждение на резервацията, т.е. за начало на изпълнението на Услугата.
 10. Гостът получава електронна фактура за покупката по имейл.

V. Такса за обслужване

 1. Услугите на Международния еврейски младежки лагер Szarvas могат да се ползват след заплащане на таксата за участие. Таксите за присъствие можете да намерите на уебсайта szarvas.camp, както и в информационната брошура на Международния еврейски младежки лагер Szarvas
 2. В случай на индивидуални заявки, по-големи групи, фирмено събитие или отстъпка от купон Операторът има право да определи различни цени или индивидуални цени за ползване на Международния еврейски младежки лагер Szarvas.
 3. Доставчикът на услуги си запазва правото да променя цените, посочени на неговия уебсайт, по всяко време. Посочените цени са брутни, с включен ДДС.

VI. Използване на Международния еврейски младежки лагер Szarvas

A - Спазване на правилника на Камарата

 1. Когато използват Международния еврейски младежки лагер Szarvas, гостите трябва да спазват разпоредбите на Правилника за вътрешния ред, указанията в Наръчника за лагера и разпоредбите, посочени в декларацията на родителя.
 2. В случай на нарушаване на Правилника на Дома, Операторът има право да изключи Госта, извършил нарушението, от територията на Международния еврейски младежки лагер Szarvas, без да дължи възстановяване на таксите.

VII. Управление на данните

 1. С настоящото Гостът се съгласява, че Операторът ще управлява тези данни относно Госта, които са му разкрити или са му известни във връзка с Услугата, в съответствие с разпоредбите на Политиката за управление на данните, и декларира, че Операторът има съгласието на субекта на данните по отношение на разкритите лични данни.
 2. При регистрацията и влизането си в Международния еврейски младежки лагер Szarvas Гостът приема (имплицитно), че Операторът ще прави индивидуални и групови снимки и индивидуални и групови или групови видеоклипове на територията на Международния еврейски младежки лагер Szarvas и че Операторът може да използва тези снимки и видеоклипове в своите онлайн интерфейси (уебсайт, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter и др.).
 3. Операторът изпраща бюлетини на имейл адреса на Госта, предоставен при регистрацията, за своите събития, търговски акции и интересни въпроси.

IX. Изменение на споразумението

 1. Като се има предвид, че правоотношението, възникнало между страните въз основа на настоящите ОУ, се създава в определен ден за определен период от време, Операторът си запазва правото едностранно да променя разпоредбите, изложени в настоящото споразумение, които се отнасят до използването, достъпа и работното време на Международния еврейски младежки лагер Szarvas, както и всички приложими условия и такси за него в бъдеще. Такова изменение няма да засегне платените преди това такси за посещение и услуги.
 2. Операторът обявява промените в ОУП, Услугата и цената на билетите на своя уебсайт.

X. Разваляне и прекратяване на споразумението

 1. Съгласно член 29. Правителствено постановление 45/2014. (II. 26.) за подробните правила за договорите между потребителите и предприятията, Гостът няма право на отказ от договора без обяснение по чл. 20, като се има предвид, че съгласно раздел I.), алинея (1), чл. 29. от горепосоченото Правителствено постановление, настоящият договор е договор, свързан с дейности в свободното време, в случай че датата на изпълнение (датата на смяна) е била посочена в договора.

XI. Жалби, разрешаване на спорове, компетентност

 1. Гостът може да подаде устно оплакване, което незабавно се разследва от Оператора. Ако Гостът не е съгласен с уреждането на жалбата или жалбата не може да бъде разгледана незабавно, Операторът записва жалбата и становището по нея и предава един екземпляр от нея на Госта на място в случай на устна жалба, съобщена лично, или я изпраща на Госта заедно с конкретния отговор най-късно до датата, посочена в раздел XI.2, в случай на устна жалба, съобщена по телефона или чрез други електронни телекомуникационни услуги. Операторът и Гостът уреждат правните си спорове предимно извънсъдебно чрез преговори.
 2. В случай на какъвто и да е правен спор между Оператора и Госта, жалби могат да се подават на електронния адрес на Оператора info@szarvas.camp или по пощата, като те се разследват от Оператора, който информира Госта за резултата от това разследване най-късно в рамките на 30 дни чрез електронно съобщение или писмена поща. Гостът има право да поиска консултация с Оператора в рамките на 8 дни от получаването на писмения отговор, ако не приема информацията, предоставена от Оператора. Ако консултацията не доведе до споразумение в рамките на 14 дни от получаването на такова искане на Госта от Оператора, тогава Гостът може да се обърне към съда, други органи или арбитражни органи.
 3. Кодексът за поведение при нелоялни търговски практики срещу потребители можете да намерите тук: Кодекс за поведение на Търговско-промишлената камара на окръг Пеща: PMKIK Etikai Kódexe.
 4. В случай на правен потребителски спор Гостът има право да се обърне към арбитражния орган, компетентен по местоживеене на Госта. Регистрираните седалища, телефонните и интернет координати и пощенските адреси на арбитражните органи могат да бъдат намерени на www.fogyasztovedelem.kormany.hu.
 5. В случай на нарушаване на потребителските права на Госта, той може да подаде жалба до органа за защита на потребителите, компетентен по местоживеене на Госта. Данните за контакт с тях можете да намерите тук: jarasinfo.gov.hu.

XII. Други разпоредби

 1. Съгласно Закон LXXVI от 1999 г. за авторското право уебсайтът на оператора www.szarvas.camp се квалифицира като колекция от произведения като уникална композиция и по този начин този уебсайт, както и всяко съдържание, поместено на него, попада под закрила на авторското право. Забранено е използването на външния вид на уебсайта като произведение на изкуството, създадено с помощта на компютърна графика; софтуерът и текстовете на уебсайта или неговите политики не могат да се използват без писменото разрешение на Оператора; забранено е и използването на приложения, които могат да променят уебсайта или част от него. Всякакви данни от уебсайта или от неговата база данни могат да бъдат възприемани само след писмено съгласие на Оператора с позоваване на уебсайта, като се посочва източникът. Притежател на правата: Оператор.
 2. Текстът на настоящите ОУП, които са в сила, е достъпен на уебсайта на Оператора.
 3. Въпросите, които не са уредени в настоящите ОУ, се уреждат от Гражданския кодекс, Правителствено постановление 45/2014. (II.26.) за договорите между потребителите и дружествата и Закон CVIII от 2001 г. за някои въпроси на услугите за електронна търговия и услугите на информационното общество и други съответни правни разпоредби

XIII. ПОДСАЙТ НА ПРОГРАМАТА SZARVAS GOES ONLINE (SZARVAS SPIRIT DAYS) (2020 Г.)

 1. Международният еврейски младежки лагер в Сарвас създава общност, която подхранва и укрепва личностното и общностното развитие и се основава на осигуряване на забавно образование в безопасна, окуражаваща и разнообразна среда, от квалифицирани ръководители и изключителни и компетентни професионалисти. Предлагаме разнообразни възможности за изследване и укрепване на идентичността чрез показване на многобройните възможности за културни, религиозни, традиционни и общностни начини за идентифициране с техния юдаизъм, но оставяме на всеки сам да избере своя път.
 2. Лагерът продължава да прави юдаизма, който представлява, приемлив и отворен за всички. Ние помагаме на лагерниците да изживеят собствената си еврейска идентичност и им даваме възможност и ги насърчаваме да открият чувство за общност. Чрез групови преживявания, учене и възможност за преживяване на юдаизма всеки може да направи своята следваща стъпка по пътя си към юдаизма.
 3. Нашите програми се основават на отвореност към еврейските традиции и ценности, които се предават интерактивно, чрез дебати и дискусии, разговори, изкуство, игри и най-вече чрез принципа на свободния избор.

През сезон 2020 г. лагерът ще се премести в онлайн пространството и ще се съсредоточим върху най-значимите си цели:

Лагерът "Сарвас" е програма на АМЕРИКАНСКИЯ ЕВРЕЙСКИ СЪЮЗЕН ДИСТРИБУЦИОНЕН КОМИТЕТ (СЪЮЗА). Унгарският офис се представлява от фондация JDC Hungary.

4. Отговорност

4.1 - Лагерът Szarvas се обърна към ръководителите на програми и изрази пълната си увереност, че програмите и събитията, осигурени от тях, ще осигурят развитието на общността, както и ще предадат ценностите на лагера. За да ви предложим възможно най-голямо разнообразие чрез необичайната платформа - много хора ще организират различни програми извън обичайната лагерна обстановка - където ще можете да се насладите на атмосферата на живота на общността. Въпреки това, поради горепосочените обстоятелства има някои неща, за които не можем да поемем отговорност, и ви предлагаме да помогнете и да следите за избора на програми, посещавани от непълнолетни участници.

4.2 - Чрез началната страница и нейните връзки се предоставя външен достъп до лицето, отговорно за организирането на онлайн програми ("Учител"), което е предоставило това съдържание, за което фондация JDC Hungary ("Доставчик") не носи отговорност.

4.3 - Всички, които участват в някоя от горепосочените програми, носят отговорност за себе си и своето имущество. Участващите ("Участници") признават, че Фондация JDC Унгария не може да носи отговорност по смисъла на гражданското право за каквито и да било неправомерни действия или злополуки по време на тези събития.

4.4 - В случай на анулиране или други причини, ако програмата се провали по вина на Учителя или ако програмата се изпълни с различно съдържание, или в случай на незадоволително представяне на Учителя, Доставчикът не носи отговорност или правна отговорност нито към Участниците, нито към трета страна.

5. Обработка на лични данни

5.1 - Участниците декларират, че са прочели Правилата за защита на данните и ги приемат. Присъстващите декларират, че са се съгласили с обработката и контрола на личните данни в съответствие с Правилата за защита на данните.

5.2 - Доставчикът не носи правна отговорност за защитата и обработката на данни, които са били предоставени директно от Участниците на Учителя.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

Име: Служба за защита на данните Korlátolt Felelősségű Társaság

Телефонен номер: +36 1 240 6354

Факс: +36 1 240 6353

Електронна поща: office@nogradilaw.hu