staff login

SZARVASI TÁBOR TÁBORI SZABÁLYZATA, JOGLEMONDÁS, FELMENTÉS

MEGJEGYZÉS: KISKORÚAK KIZÁRÓLAG A TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJÜK (KÉPVISELŐIK) HOZZÁJÁRULÁSÁVAL REGISZTRÁLHATNAK

Cikk továbbküldése
A cikk továbbküldéséhéz a csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.


TÁBORI SZABÁLYZAT

A Szarvasi Nemzetközi Zsidó Ifjúsági Táborban („Szarvasi Tábor”) kizárólag regisztrált résztvevők vehetnek részt. A táborban irányadó szabályok valamennyi, a Szarvasi Tábor területére belépő munkatársra, Résztvevőre, a Résztvevők szülőjére (szüleire) vagy gyámjára (gyámjaira) és látogatóra vonatkoznak. A Szarvasi Tábor fenntartja magának a jogot arra, hogy a Résztvevőt - mindennemű díjvisszatérítés nélkül, a Résztvevő saját költségén - kizárja, amennyiben a Résztvevő vagy a Résztvevő szülője (szülei) vagy gyámja(i):
 a Résztvevőről a regisztrációs eljárás során, vagy bármely más alkalommal valótlan információt szolgáltat;
 a Szarvasi Tábor foglalkozásai során, ideértve a Szarvasi Tábor helyiségeiben vagy a Szarvasi Tábor által szervezett külső programokon és a Szarvasi Táborba való, illetve onnan történő utazás során alkoholt vagy kábítószert birtokol vagy fogyaszt, vagy dohányzik;
 a Szarvasi Tábort engedély nélkül elhagyja;
 az irányadó jogszabályokat megsérti;
 helytelenül vagy nem megfelelően viselkedik, vagy a többi Résztvevőt, a Szarvasi Tábor személyzetét, munkavállalóit és/vagy partnereit veszélyezteti;
 a Szarvasi Táborba állatot visz be;
 a Szarvasi Táborba nem kóser élelmiszert visz be.

TÁBOROZÓRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

A Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) kijelenti, hogy a jelentkezési lapon megadott információk a valóságnak megfelelnek. A Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) továbbá hozzájárulnak ahhoz, hogy ezen információkat a Szarvasi Tábor, illetve az American Jewish Joint Distribution Committee, Inc. („AJJDC”), annak társvállalatai, és kedvezményezett szervezetei tárolják és kezeljék. A Résztvevő részére más ifjúsági programokon való részvételi lehetőségről szóló tájékoztatás küldhető. Ezen túlmenően a Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) beleegyeznek abba , hogy a Szarvasi Tábort és/vagy a AJJDC-t és/vagy annak társvállalatait, kedvezményezett szervezeteit érintően a Szarvasi Tábor, a AJJDC, annak társvállalatait, és kedvezményezett szervezetei tájékoztatást küldjenek a jövőben.

LÁTOGATÁSI SZABÁLYOK

Az engedélyezett látogatási időben, a Résztvevő kizárólag a törvényes képviselője (képviselői), illetve a jelentkezési lapon feltüntetett felnőtt (18. életévét betöltött) személy kíséretében és kizárólag a Szarvasi Tábor vezetőségének írásbeli értesítését követően hagyhatják el a Szarvasi Tábor területét. Más rokonok vagy ismerősök kizárólag a Résztvevő törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli engedélyével vihetik ki a Résztvevőt a Szarvasi Táborból. A Szarvasi Tábor látogatóinak fényképes személyi igazolvánnyal kell rendelkezniük. A hivatalos látogatási napon kívül látogatási engedélyt kizárólag a Szarvasi Tábor vezetősége adhat.

HOZZÁJÁRULÁS FÉNYKÉP/VIDEÓ/KÉPMÁS KÉSZÍTÉSÉHEZ

A regisztrációval a Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) a Szarvasi Tábor, az AJJDC, annak társvállalatai és kedvezményezett szervezetei részére hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a táborban való részvételükkel összefüggésben a hangjukat, nevüket és képmásukat rögzítsék, illetve róluk fényképfelvételeket készítsenek. A Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) engedélyezik a Szarvasi Tábor, az AJJDC, annak társvállalatai és kedvezményezett szervezetei számára, hogy a Résztvevők tényleges vagy szimulált képmását, fényképeit, hangját, személyes jellemzőit, szóbeli és írásbeli nyilatkozatát, más személyes megnyilvánulását ellenérték nélkül teljes körűen és visszavonhatatlanul használják, illetve a használat jogát másnak biztosítsák a Szarvasi Tábor, annak társvállalatai vagy kedvezményezett szervezetei tevékenységével kapcsolatban bármely módon és médiumban, ideértve, de nem korlátozva honlapokon, közösségi médiában, hírlevélben, brossúrában és más kiadványban , továbbá adománygyűjtési célból.

ORVOSI ENGEDÉLY

A regisztrációval a Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) kijelentik és megerősítik, hogy a Résztvevő orvossal történt konzultációját követően az orvos kijelentette, hogy a Résztvevő jó egészségi állapotban van, nem szenved semmilyen testi vagy mentális betegségben vagy fogyatékosságban, amely orvosi vagy sebészeti gondozást vagy kezelést igényelne, vagy amely miatt a Szarvasi Táborba való utazása és/vagy abban történő részvétele kockázatos, ellenjavallt vagy lehetséges veszélyforrást jelenthet a Résztvevő vagy a Szarvasi Táborba utazó, illetve azon részt vevő személyek tekintetében.

A Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) tudomásul veszik, hogy a részvétel feltétele a Szarvasi Tábor egészségügyi formanyomtatványának kitöltése, amelynek része a pontos és aktuális egészségügyi, valamint vész esetén értesítendő személyekre vonatkozó információk átadása.

A regisztrációval a Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) tudomásul veszik, hogy amennyiben a Résztvevő olyan fertőző, vagy gyaníthatóan fertőző betegségben szerved, amellyel a Szarvasi Táborban történő részvételt megelőzően fertőződött meg, és amelyről az egészségügyi formanyomtatványon a Szarvasi Tábor vezetőségét nem tájékoztatták, a Résztvevő a Szarvasi Tábor területéről a saját költségen eltávolítható.

A Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) ezúton visszavonhatatlanul lemondanak minden a Szarvasi Táborral, az AJJDC-vel, annak társvállalataival és kedvezményezett szervezeteivel, és ezen szervezetek valamennyi tisztviselőjével, alkalmazottjával, önkéntesével és megbízottjával szemben támasztható igényről - ide nem értve a nagyfokú gondatlanságból okozott károkat -, amely bármilyen vészhelyzettel összefüggő elsősegélynyújtásból vagy más orvosi ellátásból eredően a Résztvevő Szarvasi Táborba való utazása vagy az ott tartózkodása során merülhet fel.

KOCKÁZATOK ÉS ÖNKÉNTES RÉSZVÉTEL

A Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) tudomásul veszik, hogy a Szarvasi Táborban történő táborozás során folytatott tevékenységek bizonyos, előre látható, illetve előre nem látható kockázatokkal járhatnak, amelyek velejárói egy nyári táborban való részvételnek. Ezen kockázatok a (1) kisebb sérülésektől - úgy, mint a karcolások, rovarcsípések, zúzódások és ficamok -, a (2) nagyobb sérüléseken át - úgy, mint szemsérülések vagy látásvesztés, csonttörések, ízületi- vagy hátsérülések, szívrohamok vagy agyrázkódások -, egészen a (3) végzetes sérülésekig, ideértve bénulás és halál, különbözőek lehetnek. Az AJJDC megtesz minden ésszerű biztonsági óvintézkedést annak érdekében, hogy ezeket a kockázatokat csökkentse, azonban a Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) tudomásul veszik, hogy ezen óvintézkedések ellenére sem az AJJDC, a Szarvasi Tábor és/vagy ezek társvállalatai, sem ezen szervezetek tisztségviselői, munkavállalói, önkéntesei és megbízottjai nem tudják garantálni a sérülések elkerülését. Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) tudomásul veszik továbbá, hogy előfordulhat, hogy a Résztvevő állapota ezen kockázatokat felerősíti, és a Szarvasi Tábor nem tud különleges elhelyezést biztosítani, illetve szavatolni és/vagy garantálni, hogy a Résztvevő ezen állapotánál fogva nem fog megsérülni. A Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői), mindazonáltal, a Szarvasi Táborban való önkéntes részvétel mellett döntöttek.

FELELŐSSÉG ALÓLI MENTESÜLÉS

Tekintettel a Résztvevő Szarvasi Táborban való részvételének elfogadására, a Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) ezúton eltekintenek, illetve lemondanak minden olyan kártérítési igényről, ideértve a személyes sérülésekkel és dologi javakkal kapcsolatos károkat is, amely a Szarvasi Táborba való utazás, illetve az ott tartózkodás eredményeképpen vagy azzal összefüggésben merülhetnek fel. A nagyfokú gondatlanságból eredő felelősségen kívül ez a joglemondás előzetesen mindennemű felelősség alól mentesíti az AJJDC-t, a Szarvasi Tábort és társvállalataikat, valamint ezen szervezetek tisztségviselőit, munkavállalóit, önkénteseit és megbízottjait. Jelen joglemondás, a felelősség alóli mentesítés, illetve kockázatvállalás a Résztvevő örököseire és egyéb jogutódaira is kiterjed.

KÁRTALANÍTÁS

Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) elfogadják, hogy sem az AJJDC, sem a Szarvasi Tábor, sem ezek társvállalatai, valamint ezen szervezetek tisztségviselői, alkalmazottai, önkéntesei és megbízottjai nem felelnek harmadik személyeknek - ideértve, de nem korlátozva a Szarvasi Táborhoz tartozó orvosok, támogatók vagy résztvevők – a Szarvasi Táborhoz vagy a Részvevőkhöz bármely módon kapcsolódó tevékenységéért vagy mulasztásáért. A Résztvevő és törvényes képviselője (képviselői) ezúton vállalják, hogy az AJJDC-t, a Szarvasi Tábort, ezek társvállalatait, valamint ezen szervezetek tisztségviselőit, alkalmazottait, önkénteseit és megbízottjait a jog által biztosított legteljesebb mértékben mentesítik, illetve kártalanítják valamennyi olyan veszteség, igény, kár, felelősség vagy magatartás tekintetében (ideértve, korlátozás nélkül bármilyen veszteséget, igényt, vádat, felelősséget vagy magatartást, ami harmadik személy gondatlanságából vagy feltételezhető gondatlanságából származik), amely bármilyen módon a Résztvevő Szarvasi Táborba történő utazásával és/vagy ott tartózkodásával kapcsolatosan, vagy annak tulajdoníthatóan merült fel (ideértve, de nem korlátozva bármilyen általános orvosi ellátást, sürgősségi orvosi ellátást, amelyben szükség esetén a Résztvevő részesült).

Tudomásul veszem, hogy a Szarvasi Táborban való részvétel feltétele a Szarvasi Tábor szabályzatának elfogadása, annak betartása, továbbá a részvételi díj igazolható módon történő megfizetése.

A TÁBOROZÁS NEM KEZDHETŐ MEG A FENTI FELTÉTELEKET ÉS AZ ORVOSI NYILATKOZATOT TARTALMAZÓ DOKUMENTUMOK ALÁÍRÁSA NÉLKÜL! EZEKET A TÁBOROZÁS MEGKEZDÉSE ELŐTT, LEGKÉSŐBB AZ INDULÁSNÁL ÁT KELL ADNI A TÁBOR SZERVEZŐINEK!A legfrissebb példányodért
ide kattints!

Korábbi példányok

hirdetés

főszervezők és támogatók
A tábor a JDC Magyarország/Mazs Alapítvány és a Ronald S. Lauder Alapítvány közös programja.facebook twitter hírlevél letöltés kapcsolat